Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kim Esther PMU Studio, gevestigd te (1328KN) Almere aan de Picassoweg 20 (hierna: “Kim Esther PMU Studio”), uitgebrachte aanbiedingen, verrichte en ingeplande behandelingen en verkochte producten, met expliciete uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
b) Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverbindend zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Kim Esther PMU Studio zal alsdan de betreffende bepaling(en) vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk met de strekking van de onverbindende bepalingen overeenkomen.
c) De algemene voorwaarden zijn voor het aangaan van de overeenkomst aan de Gebruiker ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende aanbiedingen, behandelingen en/of transacties met de Gebruiker. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij Kim Esther PMU Studio.
d) Onder Gebruiker wordt verstaan: de partij waarmee Kim Esther PMU Studio een overeenkomst aangaat, dan wel de partij waaraan Kim Esther PMU Studio een aanbieding doet.

2. Verplichtingen Kim Esther PMU Studio
a) Kim Esther PMU Studio zal haar werkzaamheden naar haar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Verplichtingen Gebruiker
a) De Gebruiker dient Kim Esther PMU Studio tijdig te informeren over alle informatie die redelijkerwijs van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de behandeling en een goed advies omtrent de producten.
b) De Gebruiker dient zich behoorlijk te gedragen en een goede persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
c) Indien de Gebruiker zich niet houdt aan hetgeen onder b) van dit artikel is opgenomen, heeft Kim Esther PMU Studio het recht de behandeling te staken. De Gebruiker is alsdan verplicht de behandeling volledig te betalen.

4. Prijzen en betaling
a) Kim Esther PMU Studio vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten in haar salon en op haar website (www.kimesther.nl).
b) Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s en inclusief BTW.
c) Aanbiedingen gelden gedurende de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.
d) Betalingen dienen direct na afloop van de behandeling en/of bij verkoop van het product te worden gedaan, behoudens andersluidende afspraken.

5. Annulering
a) Indien een Gebruiker een behandeling wenst te annuleren, meldt de Gebruiker dit zo spoedig mogelijk. De Gebruiker is gerechtigd de behandeling tot 48 uur van tevoren kosteloos te annuleren. Indien de Gebruiker de behandeling minder dan 48 uur voor aanvang van de behandeling wenst te annuleren, is de Gebruiker 30% van de volledige prijs van de behandeling verschuldigd. Bij een no show is de Gebruiker het gehele bedrag van de behandeling verschuldigd.

6. Zorgverzekering
a) Indien een Gebruiker in aanmerking komt voor een vergoeding door zijn of haar zorgverzekering, dient de Gebruiker de behandeling en/of de producten zelf te betalen aan Kim Esther PMU Studio. De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de afhandeling met zijn of haar zorgverzekering.
b) Kim Esther PMU Studio is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de declaratie van de betreffende zorgverzekeraar.

8. Geheimhouding en persoonsgegevens
a) Kim Esther PMU Studio zal alle informatie betreffende de Gebruiker die zij verkrijgt bij de uitvoering van diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover Kim Esther PMU Studio ingevolge een wettelijk voorschrift hiertoe verplicht is.
b) Kim Esther PMU Studio kan de informatie over de Gebruiker die benodigd is voor het uitoefenen van haar werkzaamheden opnemen in een klantenbestand.
c) Kim Esther PMU Studio zal in dat kader de verplichtingen die op haar rusten in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen, hetgeen inhoudt dat Kim Esther PMU Studio de gegevens de Gebruiker juist, nauwkeurig, toereikend en ter zake dienend gelet op de gestelde doeleinden zal behandelen en deze gegevens voor geen ander doel gebruiken dan in het kader van de weergegeven werkzaamheden.

9. Aansprakelijkheid
a) Kim Esther PMU Studio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de Gebruiker onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, etc. aan Kim Esther PMU Studio heeft verstrekt.
b) Kim Esther PMU Studio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de Gebruiker.

10. Klachten
a) Indien de Gebruiker een klacht heeft over een behandeling of product, dan wel de dienstverlening in zijn algemeenheid, dan dient de Gebruiker deze zo spoedig mogelijk bij Kim Esther PMU Studio te melden.
b) Kim Esther PMU Studio zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen op de klacht reageren.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.